Vážení obchodní partneři a návštěvníci, v těchto Informacích o zpracování osobních údajů naleznete detailní popis zpracování Vašich osobních údajů, která Asociace českých výrobců otvorových výplní, z.s., provádí, a to v rozsahu stanoveném v čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“).

 Kdo je správcem Vašich osobních údajů a kdo jsou jejich dalšími příjemci?

Správcem Vašich osobních údajů je Asociace českých výrobců otvorových výplní, z.s., IČ: 22876677 (dále jen „správce“).

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů mohou být zpracovatelé, které správce, na základě čl. 28 GDPR, pověří jejich zpracováním. Takovýmito příjemci jsou zejména externí poskytovatele služeb, kteří zajišťují zejména IT služby.

Zpracování osobních údajů v rámci obchodního vztahu se smluvními partnery

V rámci obchodní spolupráce je nezbytné, aby správce zpracovával některé osobní údaje smluvních partnerů (fyzických osob podnikajících), jejich kontaktních osob či osob podílejících se na navázání a realizaci smluvního vztahu. Zpracovávány mohou být (některé) následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační osobní údaje (např. jméno, příjmení, zastávaná pozice, datum narození apod.);
 • kontaktní osobní údaje (např. adresa zaměstnavatele, služební mobilní telefonní číslo či e-mailová adresa apod.);
 • údaje dokládající zápisy ve veřejných rejstřících (např. výpis z obchodního či živnostenského rejstříku apod.);
 • údaje o průběhu smluvního vztahu (např. splatnost apod.);
 • údaje o vlastnické struktuře smluvního partnera;

Osobní údaje bude správce získávat od Vás a samotných smluvních partnerů.

Účel zpracování Vašich osobní údajů spočívá v tomto případě v:

 • navázání a realizaci smluvního vztahu;
 • plnění povinnosti stanovených správci právními předpisy;
 • ochraně oprávněných zájmů správce (např. uplatnění právních nároků ze smluvního vztahu).

Právní důvod zpracování Vašich osobních údajů pak spočívá v:

 • plnění smluvní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 • plnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 • oprávněných zájmech správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Jedná se tudíž o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jakožto subjektu údajů, jelikož bez znalosti Vašich osobních údajů by správce nemohl výše uvedených účelů dosáhnout.

Vaše osobní údaje bude správce pro výše uvedené účely zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k jejich dosažení. Doba zpracování vychází zejména z příslušných právních předpisů, jako je zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty či zákon o daních z příjmů.

Zpracování osobních údajů v rámci řešení škodních událostí

Ačkoliv správce, Asociace českých výrobců otvorových výplní, z.s., v co možná nejvyšší míře usiluje o to, aby se takovým situacím předcházelo a jejich následky omezovalo, dochází v určitých případech k situacím, kdy může v souvislosti s poskytováním služeb vzniknout obchodním partnerům správce určitá újma.

V rámci řešení škodní události musí správce zpracovávat osobní údaje poškozených osob, svědků a škůdců, a to min. v rozsahu identifikačních a kontaktních osobních údajů, údajů o způsobené škodě a dalších nezbytných souvisejících údajů.

Účel zpracování Vašich osobních údajů v tomto případě spočívá ve vyřešení škodní události, tj. objasnění škodního průběhu, identifikaci škůdce, stanovení výše škody a případné náhrady škody.

 

 

Právní důvod zpracování Vašich osobních údajů pak spočívá v:

 • plnění právní povinnosti spočívající v náhradě způsobené škody, pokud bude správce za škodu odpovědný (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 • oprávněných zájmech správce na náhradu škody, která jí byla způsobena (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

S ohledem na právní důvody zpracování Vašich osobních údajů se tak jedná o zpracování, které není vázané na Váš souhlas, jakožto subjektu údajů.

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat pro výše uvedený účel po dobu nezbytně nutnou k jeho dosažení, pokud nevznikne potřeba je zpracovávat pro jiné účely (např. pro potřeby soudního řízení, tj. pro další oprávněné zájmy Asociace českých výrobců otvorových výplní, z.s.).

Cookies soubory a zpracování osobních údajů

Správce používá na svých webových stránkách tzv. cookies soubory. Jedná se malé textové soubory, které se při návštěvě webových stránek uloží do Vašeho koncového zařízení (notebooku, tabletu, smartphonu apod.), a toto nijak nepoškodí. V cookies souborech se ukládající informace spojené s Vašim koncovým zařízením, které bylo použito pro zobrazení webových stránek.

Ačkoli cookies soubory neumožňují identifikaci konkrétního uživatele koncového zařízení, přesto mohou být za určitých podmínek považovány za osobní údaj ve smyslu GDPR. Z tohoto důvodu uplatňuje správce na nakládání s těmito soubory stejná pravidla, jako pro nakládání s osobními údaji.

Správce využívá pouze nezbytné Cookies pro provoz webových stránek.

S ohledem na uvedené účely spočívá právní důvod zpracování těchto osobních údajů v oprávněných zájmech správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Jedná se proto o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jakožto subjektu údajů.

Ukládání cookies souborů do Vašeho koncového zařízení můžete zamezit změnou nastavení Vašeho prohlížeče.

Zamezení ukládání cookies souborů do Vašeho koncového zařízení může vést k tomu, že nebudete moci využívat některé funkce webové stránky v plném rozsahu.

Vaše práva spojená s ochranou osobních údajů

Můžete po Asociaci českých výrobců otvorových výplní, z.s., požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou správcem zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, zdroje osobních údajů, skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Správce poskytne první kopii údajů zpracovávaných o Vaší osobě bezplatně. Za další kopie může správce požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

V případě, že se domníváte, že Asociace českých výrobců otvorových výplní, z.s., anebo jeho smluvní zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete správce požádat o opravu (popř. doplnění) či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Dále můžete vznést námitku proti takovému zpracování.

Dále Vám náleží právo získat osobní údaje, které o Vás správce zpracovává, a které jste mu sami poskytli ke zpracování, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále právo předat tyto údaje jinému správci. Toto právo Vám však náleží pouze v případě, že:

 • zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu s jejich zpracováním; a
 • zpracování těchto Vašich osobních údajů je prováděno automatizovaně.

Shora uvedená práva se uplatňují formou žádosti adresované správci, který pak vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě nejdéle do jednoho měsíce od obdržení takové žádosti, Vás bude informovat o jejím vyřízení.

Jako subjekt údajů máte rovněž právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel. 234 665 111.